Το NOCN είναι ένας Οργανισμός Πιστοποίησης που αναγνωρίζεται από τις Ρυθμιστικές Αρχές Προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Ρυθμιστές είναι: το Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) στην Αγγλία, το Qualifications Wales (QW) στην Ουαλία και το Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (CCEA) στη Βόρεια Ιρλανδία.

Το NOCN υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα κριτήρια που προβλέπονται από τους Γενικούς Όρους Αναγνώρισης σε ετήσια βάση, και ότι τα εγκεκριμένα κέντρα του πληρούν τα ίδια πρότυπα.

Τα πιστοποιητικά NOCN ESOL International είναι αναγνωρισμένα από το Ofqual

  • NOCN Entry Level Certificate in ESOL international (Entry 3) (B1)
  • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
  • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1)
  • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2)

Το Office of Qualifications and Examinations (Ofqual) ελέγχει δια νόμου Πιστοποιητικά, Εξετάσεις και Αξιολογήσεις στην Αγγλία. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 βάσει του νόμου Apprenticeships, Skills, Children and Learning Act 2009, και καλύπτεται από τον νόμο περί Εκπαίδευσης του 2011.

Είναι ένα μη Υπουργικό Κυβερνητικό Τμήμα (NMGD) με δικαιοδοσία στην Αγγλία, αρμόδιο να επιβεβαιώνει πως:

  • οι εγκεκριμένες πιστοποιήσεις αντανακλούν με αξιοπιστία τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατανόηση που δείχνουν οι μαθητές,
  • οι αξιολογήσεις και οι εξετάσεις δείχνουν τι έχει επιτύχει ένας μαθητής,
  • οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις,
  • οι μαθητές και οι καθηγητές έχουν πληροφορίες για το πλήρες φάσμα των εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Οι ESOL International Qualifications έχουν σχεδιαστεί για μαθητές που η αγγλική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, και επιθυμούν να επιτύχουν υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο υψηλότερο επίπεδο (Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο Προσόντων (RQF) Επίπεδο 3 / Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEF) C2).

Τα πιστοποιητικά είναι κατάλληλα για μαθητές που προετοιμάζονται για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού.

Τα Διεθνή Προσόντα ESOL έχουν σχεδιαστεί με βάση τις περιγραφές της Γλωσσικής Επάρκειας στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Τα επίπεδα στο CEFR έχουν αντιστοιχιστεί στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων για την Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Τα πιστοποιητικά NOCN ESOL International είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ.

Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.