Ως επιτυχημένη Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση, το NOCN παρέχει εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής, με χαμηλά γενικά έξοδα και την επανεπένδυση του πλεονάσματος πίσω στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα ανταγωνιστικές τιμές και εξαιρετική ποιότητα.

Το NOCN είναι ένα καταχωρημένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Λειτουργεί μη κερδοσκοπικά και επενδύει τα έσοδά του πίσω στον όμιλό του, με τους ακόλουθους στόχους:

Την προώθηση της εκπαίδευσης του κοινού με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με την προώθηση και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ατόμων που έχουν προηγουμένως αποκλειστεί από τις ευκαιρίες εκπαίδευσης,
  • Βελτιώνοντας την ποιότητα και την ευελιξία της παροχής εκπαίδευσης για δημόσιο όφελος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ατόμων που είχαν προηγουμένως αποκλειστεί από τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, και
  • Με τη βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης και τη διευκόλυνση της προόδου στην περαιτέρω μάθηση, την απασχόληση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίως μέσω της απονομής μορίων και προσόντων που βασίζονται σε αυτά.

Το NOCN προσπαθεί καθημερινά να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. Υποστηρίζει επίσης έργα και παρέχει υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένα αυτούς τους στόχους, όπως:

  • The AoC Student Photographic Competition
  • Pathways to Adulthood Study Programme
  • UNDP Bangladesh
  • The Festival of Learning
  • Equality Diversity and Inclusion (EDI)

Το NOCN έχει δεσμευτεί για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη και ήταν ο πρώτος οργανισμός που του απονεμήθηκε το βραβείο “Leader in Diversity”.

Leaders in Diversity

Copyright © 2024 GlobalCert. All rights reserved.